ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym `RODO`) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest MRRE.PL Sp z o.o. nr KRS 0000656552 (dalej zwanym `ADO`).
W zakresie w jakim MRRE.PL Sp z o.o. KRS 0000656552 realizuje inwestycje wspólnie z: MRRE Sp z o.o. nr KRS 0000639919, dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez MRRE.PL Sp z o.o. oraz odpowiednio jeden z wyżej wymienionych podmiotów. Współadministratorzy (dalej zwani `WDO`) wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Względem osób, których dane osobowe są przetwarzane przez WDO, podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych jest MRRE.PL Sp z o.o. nr KRS 0000656552. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy WDO zostanie udostępniona na wniosek osoby, której dane są lub będą przetwarzane. Niezależnie od powyższego osoby, których dane osobowe są przetwarzane wspólnie przez WDO, mają prawo wykonywać przysługujące Im prawa wobec wyżej wskazanego podmiotu, który przetwarza ich dane osobowe.
Adres siedziby oraz adres korespondencyjny dla każdej ze spółek to: 80-209 Chwaszczyno, Kawelska 18.
ADO oraz WDO, w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń składanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@mrre.pl
Adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych: MRRE.PL Sp z o.o. 80-209 Chwaszczyno, Kawelska 18 z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: dla wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z uwagi na uzasadniony interes ADO lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO odbiorcą Państwa danych osobowych będą ADO lub WDO. Odbiorcą danych osobowych mogą być ponadto podmioty, z którym ADO lub WDO współpracują w celu realizacji zadań, do których się zobowiązali lub których podjęcie jest konieczne z uwagi na interes jednej ze stron (m.in. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, banki prowadzące rachunki powiernicze, wykonawcy serwisowi, administratorzy nieruchomości etc.).
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody danej osoby, dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi ADO lub WDO współpracują w związku
z realizacją poszczególnych celów, na podstawie których dochodzi do przetwarzania (agencje marketingowe, firmy wykonujące badania ankietowe etc.).
Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową, i marketingową, dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej. ADO i WDO informuje swoich użytkowników o chęci rozpoczęcia profilowania. Rozpoczęcie profilowania następuje od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.


Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
a) Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia jej zawarcie;
b) Cel: prawnie uzasadniony interes ADO. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, prowadzenie marketingu bezpośredniego, udział w badaniach opiniotwórczych. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną nie jest konieczne, ponieważ ADO jest już w posiadaniu tych danych;
c) Cel: wysyłka pocztą tradycyjną i elektroniczną biuletynu zawierającego informacje o nowych inwestycjach, aktualnościach dotyczących działań firmy, dniach otwartych oraz innych organizowanych wydarzeniach. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody bądź nie podanie danych osobowych czyni niemożliwym wysyłanie biuletynu przez ADO lub WDO;
d) Cel: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (patrz pkt. 10 ppkt. c) niniejszej informacji), mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:
a) W przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z ADO lub WDO, bądź osób fizycznych zmierzających do zawarcia umowy (prowadzących negocjacje handlowe) z ADO lub WDO – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b) W przypadku osób fizycznych zainteresowanych zakupem nieruchomości z aktualnej oferty ADO lub WDO, w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zgłoszenia żądania;
c)W przypadku osób fizycznych wyrażających zainteresowanie zakupem nieruchomości, które będą oferowane w przyszłości – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nieruchomości do ogólnodostępnej oferty ADO lub WDO;
d) W przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.mrre.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?
Witryna internetowa www.mrre.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
W pojedynczych przypadkach zbieramy informacje o Użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych, czy zapytań przesyłanych przez dostępny na stronie formularz).
Żadne z powyższych informacji nie będą jednak przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.
Adresy IP Użytkowników witryny internetowej są wykorzystywane w takich przypadkach jak:
diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera;
analiza naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW;
gromadzenie, czy też identyfikacja danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają jednak danych pozwalających na identyfikację Użytkowników witryny.

COOKIES
Witryna www.mrre.pl wykorzystuje pliki `Cookies`. Pliki `Cookies` zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać dopiero przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji `Cookies` w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.mrre.pl wykorzystuje pliki `Cookies`, aby dostarczać treść najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób oraz w innych celach, takich jak np. ustalenie rankingu najczęściej oglądanych inwestycji.
W celu łatwego zarządzania plikami `Cookies`, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji `Prywatność` trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji `Pliki cookies` można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
Usuwanie plików cookies Domyślne blokowanie plików cookies Domyślne zezwalanie na pliki cookies Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: `będzie używał ustawień użytkownika`.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies`.
Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu.
Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie plików `Cookies` oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Spółka pod MRRE.PL Sp z o.o. KRS 0000656552.
W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.mrre.pl?
Strona www.mrre.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Informacje, które pochodzą z formularza, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od MRRE.PL Sp z o.o. KRS 0000656552 informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy Użytkowników o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach, tzn. po wyrażeniu odpowiedniej zgody, używamy informacji kontaktowych pochodzących z wypełnionych ankiet do wysyłania osobom, które wzięły udział w takim badaniu, informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, które mogą Państwa zainteresować.
Dane kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z Nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Witryna internetowa www.mrre.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.mrre.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

PROFILOWANIE
Profilowanie oznacza, podejmowanie zautomatyzowanych decyzji (bez udziału czynnika ludzkiego), które mogą wywołać skutki prawne lub, które mogą w inny sposób wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą. Dane osobowe użytkowników mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową, i marketingową, dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej. ADO i WDO informuje swoich użytkowników o chęci rozpoczęcia profilowania. Rozpoczęcie profilowania następuje od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.

ZABEZPIECZENIA
Witryna internetowa www.mrre.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające za zadanie ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją danych pozostających pod naszą kontrolą. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych posiada tylko ograniczona liczba uprawnionych osób, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

KONTAKT
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, mają możliwość wysyłania wiadomości pod adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: IODO@mrre.pl.
Zarząd Spółki MRRE.PL Sp z o.o.